สรุป ข้อมูล WEB โรงเรียนในเขตพื้นที่ สพป.ฉช.2

จำนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 149 โรงเรียน

ที่
รายการ
จำนวน
หน่วย
1.
ใช้บริการพื้นที่เซฟเวอร์ ITEC CCS2
141
โรงเรียน
2.
เช่าพื้นที่/ใช้โฮสต์ อื่น ๆ
8
โรงเรียน
3.
ไม่มีเว็บเพจ
0
โรงเรียน
รวม
149
โรงเรียน

ข้อมูลเว็บทั้งหมด